Spojte se s námi


Novinky

Plná moc: Jak ji napsat a co v ní musí být

Plnou moc můžete využít v případě, kdy se máte zúčastnit nějakého úkonu, ale osobně se k němu nemůžete dostavit. Proto svěříte důvěru jiné osobě, která se na základě zmocnění může úkonu účastnit a jednat vaším jménem.

Publikováno

dne

Plnou moc můžete využít v případě, kdy se máte zúčastnit nějakého úkonu, ale osobně se k němu nemůžete dostavit. Proto svěříte důvěru jiné osobě, která se na základě zmocnění může úkonu účastnit a jednat vaším jménem.

Plná moc je stvrzením vztahu dvou stran, kdy zástupce může ve stanoveném rozsahu jednat za zastoupeného. Jedná se o smluvní zastoupení, jehož podrobnosti upravuje občanský zákoník.

Plná moc má mít písemnou formu. Zákon takovou formu sice nevyžaduje ve všem případech, nicméně se důrazně doporučuje toto zastoupení stvrdit písemně. V plné moci pak je třeba dostatečně identifikovat strany. U zástupce a zastoupeného stačí uvést jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.

Z textu plné moci by mělo vyplývat, v jakém rozsahu může zástupce za zastoupeného jednat. Pokud takový rozsah není stanoven, platí, že se jedná o generální plnou moc, což zástupci umožňuje jednat ve všech případech.

Na závěr plné moci je třeba ještě připojit datum udělení plné moci a tuto dohodu o zastoupení stvrdit podpisy obou stran.

Napsat plnou moc je velice jednoduché, jelikož pro její sepis není stanoven žádný jednotný formulář či postup. Stačí tak vzít třeba jen do ruky tužku a papír, vypsat na něj zástupce a zastoupeného, uvést, že se jedná o plnou moc a připojit datum s podpisy. I takto strohá plná moc by byla platná.

Samotná platnost plné moc pak zaniká výpovědí zástupce či odvoláním zastoupeného, případně skončením úkonů, pro něž byla daná plná moc udělena.

Při sepisu plné moci dávejte velký pozor na rozsah oprávnění, které zástupci poskytujete. Pokuste se jej definovat jen na to potřebné, abyste zástupci znemožnily jednat v oblasti, kde zastoupení nevyžadujete.

Pokud by zástupce takový rozsah oprávnění překročil a jednal nad rámec plné moci, může se zastoupený domáhat, aby z daného úkonu byl zavázán zástupce sám. Na druhou stranu může zastoupený i takový úkon nad rámec plné moci dodatečně posvětit. V tom případě se bude situace posuzovat tak, jakoby zástupce jednal v souladu s plnou mocí.

Zdroj: Občanský zákoník

Oblíbené