Spojte se s námi


Právo

Jak správně napsat smlouvu, aby byla platná?

I když se to na první pohled nemusí zdát, sepsat platnou smlouvu není žádný oříšek. Co taková smlouva musí ze zákona obsahovat, aby mohla vyvolávat právní účinky?

Publikováno

dne

I když se to na první pohled nemusí zdát, sepsat platnou smlouvu není žádný oříšek. Co taková smlouva musí ze zákona obsahovat, aby mohla vyvolávat právní účinky?

Pokud potřebujete sepsat nebo zkontrolovat smlouvu, vždy je lepší tuto věc předat odborníkům, kteří budou schopni pro vás vyjednat ty nejlepší podmínky a zároveň vás upozornit na možná úskalí. Pokud ale i přesto budete chtít smlouvu sepsat sami, pamatujte na tyto náležitosti:

Identifikace stran

Ze smlouvy musí být jasně patrné, kdo ji mezi sebou uzavírá. Každá strana musí být identifikovaná alespoň svým jménem, datem narození a bydlištěm. Toto je nejlépe zanést hned na samotný začátek smlouvy.

Předmět smlouvy

V předmětu vymezujete hlavní povinnosti stran (tedy typicky něco dodat, za což druhá strana musí určitou částku zaplatit). V této části rozhodně nebuďte úsporní a snažte se předmět vymezit co nejdetailněji, aby nemohly vzniknout žádné nesrovnalosti. Konkretizujte tedy co nejpřesněji předmět, jenž má být dodán, včetně počtu jeho kusů a pochopitelně uveďte i přesnou částku, za kterou je stanovena povinnost zaplatit.

Povinnosti smluvních stran

Zde můžete sepsat vše, co se týče dalších povinností smluvních stran. Můžete tedy zde vypsat v podstatě celý proces spolupráce, kde určíte, kdo za co ze smluvních stran odpovídá.

Odstoupení od smlouvy

Do smlouvy je vhodné zanést také možnost odstoupení, typicky v případě, kdy jedna strana neplní stanovené povinnosti. To se může projevit například prodlením s dodáním zboží nebo se zaplacením kupní ceny. V případě prodlení je rovněž možné stanovit smluvní pokutu.

Podpis

Na samém konci stvrďte smlouvu podpisem k určitému datu. Pokud se jedná o mimořádně důležitou smlouvu, můžete z opatrnosti podepsat všechny její strany. Ničemu to nevadí a vy alespoň máte jistotu, že s ní nebude nikterak manipulováno.

Tipy na závěr

Tato rada zní možná trochu hloupě, ale spousta lidí se jí neřídí – vždy si v klidu pozorně přečtěte celou smlouvu. Při podpisu byste tak měli znát všechny vaše povinnosti i s následky jejich nesplnění.

Ve smlouvě buďte také maximálně konkrétní a vyvarujte se neurčitých výrazů, popřípadě zkratek. Pamatujte, že v případě sporu bude smlouvu zkoumat třetí nezúčastněná osoba, která o významu zkratek nemusí mít ponětí.

Zdroj: Občanský zákoník

Komentovat

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Právo

Plná moc: Jak ji napsat a co v ní musí být

Plnou moc můžete využít v případě, kdy se máte zúčastnit nějakého úkonu, ale osobně se k němu nemůžete dostavit. Proto svěříte důvěru jiné osobě, která se na základě zmocnění může úkonu účastnit a jednat vaším jménem.

Publikováno

dne

Plnou moc můžete využít v případě, kdy se máte zúčastnit nějakého úkonu, ale osobně se k němu nemůžete dostavit. Proto svěříte důvěru jiné osobě, která se na základě zmocnění může úkonu účastnit a jednat vaším jménem.

Plná moc je stvrzením vztahu dvou stran, kdy zástupce může ve stanoveném rozsahu jednat za zastoupeného. Jedná se o smluvní zastoupení, jehož podrobnosti upravuje občanský zákoník.

Plná moc má mít písemnou formu. Zákon takovou formu sice nevyžaduje ve všem případech, nicméně se důrazně doporučuje toto zastoupení stvrdit písemně. V plné moci pak je třeba dostatečně identifikovat strany. U zástupce a zastoupeného stačí uvést jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.

Z textu plné moci by mělo vyplývat, v jakém rozsahu může zástupce za zastoupeného jednat. Pokud takový rozsah není stanoven, platí, že se jedná o generální plnou moc, což zástupci umožňuje jednat ve všech případech.

Na závěr plné moci je třeba ještě připojit datum udělení plné moci a tuto dohodu o zastoupení stvrdit podpisy obou stran.

Napsat plnou moc je velice jednoduché, jelikož pro její sepis není stanoven žádný jednotný formulář či postup. Stačí tak vzít třeba jen do ruky tužku a papír, vypsat na něj zástupce a zastoupeného, uvést, že se jedná o plnou moc a připojit datum s podpisy. I takto strohá plná moc by byla platná.

Samotná platnost plné moc pak zaniká výpovědí zástupce či odvoláním zastoupeného, případně skončením úkonů, pro něž byla daná plná moc udělena.

Při sepisu plné moci dávejte velký pozor na rozsah oprávnění, které zástupci poskytujete. Pokuste se jej definovat jen na to potřebné, abyste zástupci znemožnily jednat v oblasti, kde zastoupení nevyžadujete.

Pokud by zástupce takový rozsah oprávnění překročil a jednal nad rámec plné moci, může se zastoupený domáhat, aby z daného úkonu byl zavázán zástupce sám. Na druhou stranu může zastoupený i takový úkon nad rámec plné moci dodatečně posvětit. V tom případě se bude situace posuzovat tak, jakoby zástupce jednal v souladu s plnou mocí.

Zdroj: Občanský zákoník

Pokračovat ve čtení

Oblíbené